STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: NAŠA OBEC – DEDINA

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Vrbov 279, 059 72 Vrbov

Článok 2
Ciele

2.1 Cieľom združenia je zvýšiť informovanosť a záujem občanov obcí Vrbov a Tvarožná, ako aj blízkeho okolia o život, kultúrne a športové podujatia v týchto obciach, určené prioritne pre mladých ľudí. Spoluprácou so školami ako aj ďalšími združeniami v týchto obciach podporuje ich vzájomnú kooperáciu a dáva priestor každému ich žiakovi a členovi na sebarealizáciu. Združenie realizuje vydávanie regionálnych novín a iných periodík, kde môže prispievať každý študent, obyvateľ a prípadne aj členovia iných združení v okolitých obciach. Spolupodieľa sa na realizácií kolektívnych a individuálnych aktivitách rozvíjajúcich tvorivé schopnosti detí a mládeže. Cieľom združenia je aj zavedenie v reálnej praxi a živote lokálne platidlo GROŠ medzi členmi združenia ako komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou (aktuálnou menou), ktorú (GROŠ) budú používať členovia združenia medzi sebou ako doplnkovú menu, ekvivalent jednotky a prostriedok na výmenu tovaru a služieb, rozvoj obchodu medzi členmi združenia NAŠA OBEC – DEDINA. GROŠ bude pre členov združenia NAŠA OBEC – DEDINA slúžiť najmä ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a uchovávateľ hodnoty.

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

• vydávať periodickú, neperiodickú tlač, literatúru a iné tlačoviny,

• spoluorganizovať kultúrne, vedomostné, športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručnosti, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom, pre členov aj pre širokú verejnosť, spolupracovať a poskytovať možnosť aktívne sa zapájať na podujatí združenia zdravotne znevýhodnenej mládeži a sociálne slabším deťom a mládeži,

• organizovať predaj časopisu a inej tlače, darčekových a upomienkových predmetov pre účely združenia, po dohode členov združenia i pre charitatívne účely a obce

• spolupracovať so školami, inými mládežníckymi organizáciami podporujúcimi duchovný a kultúrny rast mládeže, so samosprávou a inými subjektami s úmyslom naplniť vyššie uvedené ciele.

• organizovať a zabezpečovať súťaže, výstavy, výchovno-vzdelávanie, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,

• realizovať publikačné a konzultačné aktivity,

• presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a

• uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami
združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánov na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3 Členovia združenia majú právo:
• podieľať sa na činnosti združenia,
• voliť a byť volený do orgánov združenia,
• obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
• byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4 Členovia združenia majú povinnosti
• dodržiavať stanovy združenia,
• pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
• podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopnosti pomáhať orgánom združenia,
• platiť členské príspevky,
• ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5 Zánik členstva
• Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo
dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
• úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
• zánikom združenia,
• vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
• vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých
dôvodov.

Článok 4
Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú
• Najvyšší orgán – Členská schôdza
• Štatutárny orgán – Predseda,

4.2 Najvyšší orgán
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
• volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
• schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
• schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
• rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
• schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
• najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 4 roky.

4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia
a vlastnoručný podpis.

Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodárnosti s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.2 Zdroj majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.